OM FÖRENINGEN

 

Välkommen till Böda

 

Den här hemsidan är skapad av Böda Utveckling.

Vi är en ideell förening bestående av folk från bygden.

 

Vårt syfte är att ordna trivsel och trevlig samvaro för fastboende, sommarboende, besökare och företagare.

 

Vi vill också bidra till ökade möjligheter:

 

• till sysselsättning genom att öka antalet besökare

• till att försöka förlänga den korta turistsäsongen genom trivselåtgärder

• till evenemang

• till nya idéer

 

I år koncentrerar vi oss på de aktiviteter vi har skapat genom åren. 

 

Nyhet: PåskönÖland

www.paskonoland.nu

 

Städdag i Böda längs med 136:an och många byvägar i vårt vackra område

 

Öland Spirar

www.olandspirar.nu

 

Valborgsmässofirande

 

Cykeldag 27:e maj med bjudning av matig macka och härligt god kardemummabulle

 

Någon musikkväll förhoppningsvis

 

Vårdkase/Forneld sista helgen i augusti

 

Ölands Skördefest med utsmyckning av "Mars/Makalös i Böda Hamn

 

Vi fortsätter arbetet med att få till våra cykel- och vandringsleder.

Det ska bli flera rundor i Böda med historiska informationstavlor.

 

Ett projekt i år är att få till en handikappramp i Böda Hamn.

Platsen vi tänkt oss är vid själva badstranden så att den blir mer lättillgänglig. 

 

Vi emotsätter oss betalparkeringar i Böda Hamn, vilket vi bevakar hela tiden. 

I Ölandsbladet 2023-03 har vi kunnat läsa att "våra tidigare argument" även håller i år. 

Det blir inga parkeringsavgifter i Böda Hamn i år heller.

Ett mycket glatt besked!

 

Under de år vi har funnits har vi koncentrerat oss mycket på:

Mars/Makalös, utställningen om det Nordiska Sjuårskriget.

I år gör vi ett visningsrum bakom scenen.

 

Hamnen är och har varit en naturlig mötes- och handelsplats för människor under nästan tusen år .

Trots att både sjöfartstrafik och fiske av olika anledningar har minskat,

är hamnen ändå en attraktiv plats dit människor på besök gärna söker sig. 

 

 

MEDLEMSINFORMATION

 

Bli medlem i Böda Utvecklings ideella förening!

 

Du får gärna stödja föreningen och bli medlem. 

 

Föreningens bankgiro: 394-3875

eller via swishnummer: 123 562 22 46

 

Medlemsavgifter 2023

 

Barn & ungdom under 18 år kostar 50 kr / person

Vuxen 100 kr / person

Familj 250 kr / person

Företag 500 kr / företag

 

Har du ett engagemang, vill du hjälpa till?

Tycker du att det är roligt att träffas?

Hör av Dig till någon i styrelsen och berätta. 

 

Vid inbetalning, ange namn, telefon samt mail!

Vi tar tacksamt emot allt hjälp vi kan få!

 

 

MEDLEMSINFO FÖR FÖRETAG O FÖRENINGAR

Anslagstavlorna i Böda

 

Vill du/ni synas på våra anslagstavlor?

 

Svarar du JA på detta får du tillgång till Böda Utvecklings anslagstavlor. 

Det innebär att du har tillgång till åtta anslagstavlor i området Böda. 

Vi har ett krav och det är att du/ni är medlem i föreningen. 

 

Tavlornas placering från norr till söder är följande:

 

1. Böda Sands Camping (på väggen efter ICA)

2. BödaSågens Allhandel

3. SPORTREA

4. Kaffestugan i Böda

5. ICA Nära Böda

6. Böda NK

7. Böda Hamns Camping

8. Sjöräddningens hus i Böda Hamn

 

Anslag på dessa tavlor ska ha en röd eller blå etikett påklistrad.

Vi ser dessutom helst att du har dina anslag inplastade.

Det bästa är att etiketten klistras på innan du gör inplastningen. 

 

Ett tips är att klippa av hörnen på ditt papper innan inplastningen. 

Då finns det ett utrymme för att nita fast i tavlan. 

Pappret klarar sig snyggt mycket längre. 

 

Maxstorlek som ett A4-papper.

Helst bör det vara i stående format, men liggande går också bra. 

 

Vi är tacksamma om du sätter upp anslaget så rakt som möjligt.

De som är liggande tycker vi ska vara i samma rad

så att så många som möjligt får plats. 

 

När ett nytt anslag sätts upp på tavlan,

ska Du ta bort de stift som sitter på tavlan under din kommande plats,

innan du sätter upp det nya anslaget.

 

Etiketter kan du hämta på/hos

ICA Nära Böda i informationen

Högbystoppet i Löttorp

Margareta Olofsson som sköter om tavlorna

hon nås på mobil: 070-212 86 40

 

Har du frågor kring detta eller skulle vilja hjälpa till med skötseln

av anslagstavlorna är vi tacksamma om du slår oss en signal.

 

Styrelsen

 

Ordförande

Lotta Andersson

070-524 15 50

lottafinurligt@gmail.com

 

Styrelseledamot

Kassör

Emma Devert

076-647 48 45

emma@skondalbetong.se

 

Styrelseledamot

Sekreterare

Cecilia Laneborg Jonsson

073-064 00 58

cecilia.laneborg@hotmail.se

 

Styrelseledamot

Jan (Janne) Friman

070-690 99 93

janfriman@gmail.com

 

Styrelseledamot

Melanie (Millan) Ahlström-Ek

070-940 76 50

wakemind@hotmail.com

 

Styrelsesuppleant

Bengt Fryckstedt

070-211 03 88

bengt.fryckstedt@gmail.com

 

Styrelsesuppleant

Britt-Inger (Bitti) Persson

070-545 06 13

bitti.persson@gmail.com

 

 

 

 

Stadgar

 

Stadgar Böda Utveckling, ideell förening

 

 

Böda 2008-10-24   Bilaga 1

 

§1

Föreningens namn är: 

Böda Utveckling, ideell förening

 

§2

Föreningens säte är: 

Föreningen har sitt säte i Böda i Borgholms kommun, Kalmar län

 

§3

Föreningens ändamål: 

 

Föreningen har till ändamål att verka för Böda utveckling.

 

Föreningen ska försöka utveckla Böda till en attraktiv plats där alla parter

ska kunna verka och mötas, året-runt-boende, turism,

företagare och där fisket har sin naturliga plats.

 

I detta ingår att ge fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt

så att fler kan bo och arbeta i Böda.

 

§4

Medlemskap: 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens

målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

Utesluten kan man bli om man provokativt motarbetar föreningens ändamål.

 

§5 

Medlemsavgifter: 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§6

Styrelsen: 

Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter och två suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör

och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

 

Vid förfall inträder suppleant. 

 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant

i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

 

§7

Firmateckning: 

Styrelsen utser inom sig 2 firmatecknare som i föreningens namn

var för sig tecknar föreningens firma.

 

§8

Styrelsens uppgifter: 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och

handhar dess angelägenheter.

 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte

annat föreskrivs i dessa stadgar.

 

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,

handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,

samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt

eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutför då minst fem personer är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

 

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder,

dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

§9

Räkenskaper: 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall vara genomgången senast 1 februari.

 

§10

Revisorer:

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

Revisorerna ska senast den 15 februari avge sin revisonsberättelse.

 

§11

Årsmötet:

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen

före den 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Årsmötet ska annonseras på

ICA Nära Bödas anslagstavla inne i butiken samt ute på parkeringen,

samt avsändas via mail (alt. brev) till alla medlemmar senast 2 veckor

före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

 

Röstlängd skall upprättas innan årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1.   Godkännande av föredragningslistan/dagordningen

2.   Val av ordförande att leda årsmötet

3.   Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll

4.   Val av två protokolljusterare och rösträknare

5.   Godkännande av mötets utlysande

(om kallelsen har gått ut till medlemmarna

på det sätt som stadgarna föreskriver

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse

7.   Styrelsens ekonomiska berättelse

8.   Revisorernas berätttelse

9.   Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen

13. Val av 2 revisorer och ersättare till dessa

14. Val av valberedning

15. Hur stor medlemsavgiften skall vara för kommande år

16. Övriga frågor

 

§12

 

Stadgeändring: 

 

Stadgeändring är giltig efter beslut av två på varandra följande möten

där ett är ett allmänt möte och det andra ett årsmöte.

 

 

§13

 

Upplösning: 

 

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande möten, 

där ett är ett allmänt möte och det andra ett årsmöte.  

 

Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

 

Det sista mötet beslutar om fördelning av resterande medel.

 

 

Din Rubrik